Privacy statement

In dit Privacy Statement staat omschreven wat we doen met de informatie die je met ons deelt als klant. We gebruiken deze informatie altijd in overeenstemming met ons privacy beleid. 

Cabooter People Academy hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Cabooter People Academy heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Cabooter People Academy behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met dit privacy statement geeft Cabooter People Academy inzicht hoe Cabooter People Academy in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met je persoonsgegevens omgaat.

WIE ZIJN WE
Dit privacy statement is van toepassing op het gebruik van de website www.cabooterpeopleacademy.nl die beheerd wordt door Cabooter People Academy (KVK 71618252).

Dit statement beschrijft (samen met de documenten waarnaar wordt verwezen) welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en hoe wij je persoonsgegevens verwerken.

Cabooter People Academy is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast.

Cabooter People Academy schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Cabooter People Academy blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Cabooter People Academy contractuele afspraken over de omgang van je persoonsgegevens, zodat je privacy gewaarborgd blijft.    

TECHNISCHE INFORMATIE EN COOKIES
Wanneer je onze website bezoekt, verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van je apparaat, het IP-adres van je Internet Service Provider, het besturingssysteem dat je gebruikt, datum en tijd van je bezoek, het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt, de door jou bezochte pagina’s en de informatie die je hebt bekeken op de website, de geo locatie waar je je bevindt en het materiaal dat je opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

Cabooter People Academy maakt gebruik van web statistieken. Zodoende kunnen wij onze website beter aanpassen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers.

WANNEER VERZAMELEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS?
In de volgende gevallen is het ons toegestaan je gegevens te bewaren en verwerken:

Cabooter People Academy verzamelt je gegevens vanaf het moment dat je jouw gegevens invult of achterlaat op onze website, je jezelf inschrijft op één van onze cursussen.

 • Als je Cabooter People Academy toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent, of om op verzoek van jou vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Cabooter People Academy rust;
 • Als de verwerking noodzakelijk is om jouw of andermans vitale belangen te beschermen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Cabooter People Academy is opgedragen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Cabooter People Academy of van een derde, behalve wanneer je belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van je persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.
 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.
 • Je op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Cabooter People Academy en van derden.
 • Je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je je daarvoor hebt aangemeld (opt-in).
 • Voor het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen.
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet
 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

WAAROM VERZAMELEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS?
Je persoonsgegevens worden gebruikt om de aan jou aangeboden diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen.

Cabooter People Academy gebruikt je gegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Je op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Cabooter People Academy en van derden.
 • Je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je je daarvoor hebt aangemeld (opt-in).
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Voor het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling, waaronder training, opleiding en testen.
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN JE?
Cabooter People Academy kan jou als kandidaat, zelfstandig ondernemer en/of wanneer je een zakelijke relatie bent van Cabooter People Academy, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. Je bent zelf verantwoordelijk dat de door jou aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.

ZELFSTANDIG ONDERNEMER OF KANDIDAAT

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee je jezelf voorstelt (video, foto)
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet
 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning.
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee je jezelf voorstelt (video, foto) Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

GEDETACHEERDE, (TIJDELIJKE) WERKNEMER EN ZELFSTANDIG ONDERNEMER 
Indien Je voor Cabooter People Academy of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, kan Cabooter People Academy onderstaande gegevens verwerken:

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee je jezelf voorstelt (video, foto)
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

 

MET WIE KUNNEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS DELEN?
Cabooter People Academy kan je persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van Cabooter People Academy, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Cabooter People Academy diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens?”.

Je persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Cabooter People Academy heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

 

HOE LANG BEWAREN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS?
De bewaartermijnen die we hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijn.

Je bemiddelingsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien je niet voor Cabooter People Academy hebt gekozen. Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, kun je gebruik maken van het recht om vergeten te worden. Je kunt hiervoor een mailtje sturen naar info@cabooterpeopleacademy.nl. Je wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Cabooter People Academy en we zorgen ervoor dat jouw bemiddelingsgegevens worden verwijderd. Na afloop van wettelijke termijn van 2 jaar worden jouw gegevens automatisch verwijderd.

 

JOUW RECHTEN
Wij hechten er waarde aan dat je makkelijk gebruik kan maken van je rechten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens. Als je gebruik wenst te maken van een van de jou toekomende en hieronder benoemde rechten kun je zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

Je kunt ons op elk gewenst moment via mailadres info@cabooterpeopleacademy.nl dan wel per brief Cabooter People Academy, t.a.v. administratie. Vliegveldweg 152, 6199 AD Maastricht-Airport, verzoeken aan te geven welke gegevens wij van je verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.

Daarnaast kun je op elk gewenst moment contact met ons opnemen om je gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van je hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren.

 

VERWERKING VAN JE GEGEVENS BEPERKEN
Wanneer je het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van je bewaren, kun je een verzoek in dienen om tijdelijk de verwerking van je gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van je gegevens tot deze naar jouw mening weer op orde zijn. Je kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via mailadres info@cabooterpeopleacademy.nl dan wel per brief Cabooter People Academy, t.a.v. administratie. Vliegveldweg 152, 6199 AD Maastricht-Airport, indienen. 

 

RECHT OM VERGETEN TE WORDEN
Wanneer je geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kun je een verzoek indienen van verwijdering van al je persoonlijke gegevens. Je kunt ons op elk gewenst moment via info@cabooterpeopleacademy.nl dan wel per brief Cabooter People Academy, t.a.v. administratie. Vliegveldweg 152, 6199 AD Maastricht-Airport, verzoeken al je gegevens te verwijderen met inachtneming van de wettelijk bewaartermijnen.

Je kunt daarnaast jouw eventueel verleende toestemming om je gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van je toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

 

PROCEDURE, RESPONSTERMIJN EN KOSTEN
Wij proberen je verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Wij zijn verplicht je identiteit te controleren voordat aan je verzoeken kan worden voldaan. Je verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of je anders verzoekt. Voor de behandeling van je voornoemde verzoeken brengen wij in beginsel geen kosten in rekening, tenzij je verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien je bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.  

BEVEILIGING
Cabooter People Academy doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Cabooter People Academy met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

BEWAARTERMIJN
Cabooter People Academy bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

VRAGEN, OPMERKINGEN, KLACHTEN OF (VERMOEDEN) DATALEK
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van je persoonsgegevens door Cabooter People Academy, dan kun je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@cabooterpeopleacademy.nl

Indien je het niet eens bent met het gebruik door Cabooter People Academy van je persoonsgegevens, kun je eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

DATALEK
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij je dit direct te melden aan onze functionaris gegevensbescherming via info@cabooterpeopleacademy.nl


WIJZIGINGEN
Cabooter People Academy behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Cabooter People Academy en een betrokkene. Het meest actuele privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Cabooter People Academy. Deze versie is opgesteld in Juni 2019.

OVERIGE BEPALINGEN
Op de bepalingen uit dit privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.