Keuring & inspectie

Sinds 5 december 1998 is in de wet vastgelegd, dat arbeidsmiddelen periodiek door een deskundige gekeurd dient te worden. 

In principe heeft deze keuringsplicht betrekking op alle arbeidsmiddelen, die vanwege slijtage of beschadigingen qua veiligheidsniveau achteruit gaan. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van hun personeel bij het werken met stellingsystemen.  

Bij de afweging of een arbeidsmiddel keuringsplichtig is moet steeds een taxatie gemaakt worden van de veiligheidsrisico’s die vanwege slijtage kunnen ontstaan. Producten als magazijnstellingen, waarbij vanwege aanrijdingen, verkeerd beladen e.d. enorme veiligheidsrisico’s kunnen ontstaan, vallen onder de keuringsplicht. Deze plicht geldt niet voor magazijnstellingen lager dan 3 meter. De keuringsfrequentie bedraagt doorgaans 1 keer per jaar.

Gelet op de steeds groter wordende technische diversiteit van de verschillende merken, is vanzelfsprekend dat keuringen conform de specificaties van de fabrikant uitgevoerd dienen te worden.