Algemene Voowaarden

Algemene leverings– en betalingsvoorwaarden van Cabooter People Academy, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond op 09-05-2018 onder nummer 71618252, gevestigd en kantoorhoudende te Echt, Gemeente Echt-Susteren

Repro- en Auteursrechten voorbehouden. 

ALGEMEEN 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen en cursussen die door Cabooter People Academy worden gegeven. 
 2. Onder cursist wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke persoon, die aan een of meer opleidingen wenst deel te nemen, dan wel als deelnemer door ons is aangenomen. 

INSCHRIJVING 

 1. De cursist kan zich uitsluitend inschrijven door gebruik te maken van het door Cabooter People Academy verstrekte aanmeldformulier. Het aanmeldformulier dient volledig ingevuld aan Cabooter People Academy geretourneerd te worden per mail. 
 2. Inschrijving heeft plaatsgevonden op het moment dat het aanmeldformulier volledig ingevuld geretourneerd is.
 3. Cabooter People Academy behoudt zich het recht voor om wegens voor haar moverende redenen toelating tot een opleiding te weigeren. 
 4. Inschrijving kan slechts voor een gehele opleiding plaatsvinden, per opleiding een heel of half dagdeel.

AANBETALING

 1. Een aanbetaling is niet noodzakelijk.

BETALING 

 1. Het verschuldigde cursusgeld dient binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur op de bankrekening van Cabooter People Academy te zijn bijgeschreven, tenzij anders overeengekomen. Zolang het verschuldigde cursusgeld niet is betaald (evt. inclusief examengeld) worden er geen certificaten uitgereikt.
 2. Indien niet aan de betalingsverplichting binnen de genoemde termijn is voldaan is de cursist (firma) zonder nadere aankondiging daartoe in gebreke. De cursist/firma is vanaf dat moment 1,5 % rente per maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Indien betaling uitblijft zal Cabooter People Academy genoodzaakt zijn incassogemachtigde in te schakelen. Alle daaruit voortvloeiende kosten (waaronder buitengerechtelijke en gerechtelijke) komen voor rekening van de cursist/firma. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15 % van het openstaande bedrag met een minimum van €125,00. 

ANNULERING 

 1. Annulering van complete opleidingen is met in achtneming van het volgende mogelijk:  Het hele cursusgeld is verschuldigd in geval van annulering binnen 1 werkweek voor de aanvang van de cursus.  Hierna is het tot 48 uur voor de start van de cursusdag éénmalig kosteloos te verplaatsen.

AANSPRAKELIJKHEID 

 1. Cabooter People Academy sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet dwingend in de Wet is geregeld. 
 2. Indien Cabooter People Academy ten gevolge van overmacht moet afwijken van de opgegeven cursusdata is Cabooter People Academy niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schade zoals gemaakte reiskosten en niet gewerkte uren. 
 3. Cabooter People Academy is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiële schade die een cursist als gevolg van een ongeval gedurende de lesuren oploopt.
 4. De cursist vrijwaart Cabooter People Academy voor schade of aanspraken van derden als gevolg van opzet en/of grove schuld van zijn kant, alsmede het gebruik door cursisten van alcohol, verdovende middelen en geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. 

VERPLICHTING LEERLING 

 1. De cursist verklaart dat hij de minimumleeftijd van 16 jaar voor het besturen van het voertuig heeft.

TOEPASSELIJK RECHT 

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. 

  GESCHILLEN 

  Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn zodra Cabooter People Academy of een cursist dat nadrukkelijk aan de wederpartij heeft kenbaar gemaakt. Alle geschillen, voortvloeiend of verband houdende met de gevolgde of te volgen opleiding, zullen worden beslist door de bevoegde burgerlijk rechter in wiens ambtsgebied Cabooter People Academy is gevestigd, tenzij de kantonrechter bevoegd is. 

  Cabooter People Academy 

  Rijksweg Zuid 19 6122 AA Echt

  Tel. 06-50205639